އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެނާއި ފާޚާނާގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

  1. މި ސްކޫލްގެ ފެނާއި ފާޚާނައިގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއެވެ.

2. މިބީލަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން 2019 އެޕްރީލް 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10.00 ގައި މި ސުކޫލުގައި އޮނާނެއެވެ.

3. ބިޑް ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 2019 އެޕްރީލް 28 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

4. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

5. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 3323247 ށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

6. މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

16  ޝަޢުބާން    1440

21 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ