އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/249)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

2.44

58

ޑީ.އާރު.ޕީ

ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް، މ. ހިލްއިންދަގާރޑްން، މާލެ

1

1.01

24

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު ޝަރީފް ޔޫސުފް، މ. ސަތާވަރީގެ، މާލެ

2

13.82

329

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ

ޤީލާ ޢަލީ، މ. ގީލާވިލާ، މާލެ

3

0.34

8

އެމް.ޓީ.ޑީ

މުޙައްމަދު ޝިނާން، މ. ރީފްސައިޑްގެ، މާލެ

4

1.22

29

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު ނިޡާމް، ހުޅުމާލެ. އެންދެރި 3، މާލެ

5

51.18

1218

އެމް.ޑީ.ޕީ

މުޙައްމަދު ފަލާޙް، މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ، މާލެ

6

21.85

520

އެމް.ޑީ.އޭ

ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ (ޑރ. ރަފީ)، މ. ވޭވިންގލައިޓް، މާލެ

7

1.89

45

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ޝާހީން، މ. ޕެޓީބާރޑް، މާލެ

8

3.07

73

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު ސުވައިބު، މ. ނޫވިލު، މާލެ

9

3.19

76

އަމިއްލަގޮތުން

އިސްމާޢީލް މާޖިދު، މ. ކޮކާވިލާ، މާލެ

10

 

2380

ޞައްޙަ ވޯޓު:

36

ބާޠިލް ވޯޓު:

2416

ޖުމްލަ ވޯޓު:

 

3585

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

 

2416

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

 

67.39

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ، މުޙައްމަދު ފަލާޙް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ