މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކައުންސިލުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތައް އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތިޔޮސެޑް ކުރުހާ ބީއޯކިއު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ         

          އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                        ނަންބަރު:  IUL)303-AS/2019/18)           

އިޢުލާން

 

މިކައުންސިލުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތައް އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާރައްޔިތުންގެ ތިޔޮސެޑް ކުރުހާ ބީއޯކިއު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                     

           މިކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ތިޔޮ ސެޑްގެ ތަފްސީލް ކުރެހުމާއި ބީއޯކިއު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ތިޔޮސެޑް ކުރުހާ ބީއޯކިއު ހަދައި ދިނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 17 އެޕްރީލް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30ގައި މިއިދާރާގައެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 24 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވެން ނެތްފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ ބަދަލުގައި ފޮނުއްވިކަން އެނގޭ ސިޓީއެއް ، އަދި ކުންފުންޏަކުން ފޮނުއްވާނަމަ އެއީ ކޮންކުންފުންޏެއް ތަމްސީލު ކުރުމަށްކަން އެނގޭނެ ކުންފުނީގެ ލެޓަރހެޑުގައި ލިޔެފައިވާ ސިޓީއެއް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާރޓްނާޝިޕެއް ނުވަތަ އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި އަކުންނަމަ އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް އެދި ހުށައަޅާ އަންދާސީ ހިސާބް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. މި މަސައްކަތަށް އެދި ހުށައަޅުއްވާ ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި " އުނގޫފާރު ކައުންސިލަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތިޔޮ ސެޑް ކުރުހައި ބީއޯކިއު ހަދައި ދިނުމަށް އެދި " މިހެންލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަންދާސީ ހިސާބް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑުރެސް އަދި ފޯން ނަމްބަރ ސިޓީއުރާގެ ބޭރުގައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ 6580118  ނަންބަރު ފޯނާއި ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް މުޙަންމަދު އަފްލާހްގެ ނަމްބަރ 9553552 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތިޔޮ ސެޑް ކުރުހައި ބީއޯކިއު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މާކުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތެވެ.

  1.  ތިޔޮ ސެޑް ކުރެހުމަށް ހުށަހަޅާ އަގު      ( އަށްޑިހަ މާކުސް )                               
  2.  ތަޖުރިބާ ފަންނީ ގާބިލްކަމަށް           ( ދިހަ މާކުސް )
  3.  ހުށަހަޅާ މުއްދަތައް                 ( ދިހަ މާކުސް ) 

           ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

           05  ސައުބާން  1440     

           10  އެޕްރީލް   2019  

10 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ