މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-188/IL/2019/04
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 މާރިޗު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0835
ސުންގަޑި: 04 އޭޕްރިލް 2019 1000
މުންޑޫ ސްކޫލް، ލ. މުންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަން މަރާމާތުކުރުން

މި ސްކޫލްގެ ގުދަން މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ:

މި ސްކޫލްގެ ގުދަން ޢިމާރާތުގައި ހުރި ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން

01 އޭޕްރިލް 2019

ހޯމަ

10:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

04 އޭޕްރީލް 2019

ބުރާސްފަތި

10:00

 

                           މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                          17    G 1440

                        24  މާރިޗް  2019

2019-03-24