މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)240-CA/240/2019/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ފެބުރުވަރީ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1400
ސުންގަޑި: 21 ފެބުރުވަރީ 2019 1300
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

މި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

1- 1 mini PC 2GB DDR3 RAM 32G Intel Atom x5-Z8300 Processor Windows 10 Bluetooth 4.0 USB 3.0 Wifi

2- 1 TV 65 inch LED FHD

3- 1 Roll CAT5

4- 4 RJ45 Connector

 

 

ވީމާ، މި ތަކެތި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ފެބުރުވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 މާރިޗް 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

2019-02-12