މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)1-CSS(B)/1/2014/4
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 ޖަނަވަރީ 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:23
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޖިޓަލް ސައިނޭޖް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާނު

ޑިޖިޓަލް ސައިނޭޖް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރުން

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 17 ޑިސްޕްލޭ ހިމެނޭ ޑިޖިޓަލް ސައިނޭޖް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް، މިއޮފީހުގެ ނަމްބަރު (IUL)1-CSS(B)/1/2013/41 (29 ޑިސެންބަރު 2013 ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގައި އަގުތަކުގެ ވަރަށްބޮޑު ތަފާތު ތަކެއް ހުރުމާއެކު، އެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435

15 ޖަނަވަރީ 2014