މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS120/2018/IU/016
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 ޑިސެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:30
ސުންގަޑި: 10 ޑިސެންބަރު 2018 10:30
ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ

ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ (GS120/2018/IU/015) ތާރީޙް (26 ނޮވެމްބަރ 2018) އިޢުލާނުގައި މައްސަލައެއް ވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުމާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެނގޭނެފަދަ ސިޓީއެއް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.    

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން

10 ޑިސެމްބަރ 2018 ( ހޯމަ ) ދުވަހު 10:30 ގައި

19 ޑިސެމްބަރ 2018 ( ބުދަ ) 14:00 ގެ ކުރިން

ރަސްމާދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީ

ރަސްމާދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީ

 25 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440

03 ޑިސެންބަރު 2018