ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)399-EDS/399/2018/58
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 ނޮވެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0901
ސުންގަޑި: 05 ޑިސެންބަރު 2018 1200
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. ގަމު ތުނޑީ ސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތާއި ގޯތި، މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުން

ލ. ގަމު ތުނޑީ ސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތާއި ގޯތި، މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭއްނުންވެއްޖެއެވެ.

                      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަތުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގަޑިއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގެ އަގަކީ -/100 (ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ. ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަންނަންލިބޭނީ 27 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 05 ޑިސެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާ

06 ޑިސެމްބަރ 2018

ބުރާސްފަތި

13:00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާ

13 ޑިސެމްބަރ 2018

ބުރާސްފަތި

13:00

 

              މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާއި، ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ 01 ފުރުޞަތެވެ.   

2018-11-26