މުބާރާތް
ނަންބަރު: NBA/2018/04
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ނޮވެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:13
ސުންގަޑި: 22 ނޮވެންބަރު 2018 14:27
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

   

                                                  އިޢުލާން

     މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ކަލަންޑަރުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހިމަނާފައިވާ ރެފްރީންނާއި އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް، 23 ނޮވެމްބަރ 2018 އިން 25 ނޮވެމްބާރ 2018 އަށް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް

ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސްކޫލް، މަދަރްސާ، ކޮލެޖް، އޮފީސް، ކުންފުނި،  ހޮސްޕިޓަލް އަދި ސަރުކާރުގެ ކްލަބް ޖަމާޢަތްތަކުގެ މުއައްޒިފުންނާ މިނޫންވެސް ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ އަދި މެސެޖްކުރައްވާނީ މި އޮފީހުގެ ނަމްބަރ 332 1411 އަދި 7778503 އަށެވެ. ސިޓީ މެއިލްކުރައްވާނީ ([email protected]) އަށެވެ.

ވީމާ، މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުން 22 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:00 ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީއަކުން ނުވަތަ މެސެޖަކުން އެކަން އަންގަވާދެއްވުން އެދެމެވެ.

    

                                      04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439

12 ނޮވެންބަރު 2018