މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)28-FA-1/1/2018/95
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ނޮވެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:38
ސުންގަޑި: 15 ނޮވެންބަރު 2018 13:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެލްމިނިއަމް ދޮރުތަކެއް ހަރުކުރުން

 

އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ބެލްކަނީގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމެނިއަމް ދޮރުތަކެއް ފެބްރިކޭޓް ކުރުމާއި ހަރުކުރުމާއި ފްރޮސްޓް ސްޓިކާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2018 ނޮވެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 2018 ނޮވެމްބަރ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

‏‏5‏ ރަބީޢުލްއައްޥަލް‏ 1440

‏13‏ ނޮވެމްބަރ‏ 2018

 

13 ނޮވެންބަރު 2018