މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)28-FA-1/1/2018/94
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ނޮވެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:20
ސުންގަޑި: 08 ނޮވެންބަރު 2018 10:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕްރެޝަރ މަރާމާތުކުރުން

އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ޑައިވިންގ ކޮމްޕްރެޝަރއެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2018 ނޮވެމްބަރ 08 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 2018 ނޮވެމްބަރ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިކަމަށް މީގެކުރިން ކުރި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)28-FA-1/1/2018/93 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

‏‏28‏ ޞަފަރް‏ 1440

‏6‏ ނޮވެމްބަރ‏ 2018

 

06 ނޮވެންބަރު 2018