މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)28-FA-1/1/2018/93
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 ނޮވެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:56
ސުންގަޑި: 04 ނޮވެންބަރު 2018 10:30
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑައިވިންގ ކޮމްޕްރެޝަރ

އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ޑައިވިންގ ކޮމްޕްރެޝަރއެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2018 ނޮވެމްބަރ 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 2018 ނޮވެމްބަރ 07 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

‏‏23‏ ޞަފަރް‏ 1440

‏1‏ ނޮވެމްބަރ‏ 2018

01 ނޮވެންބަރު 2018