ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)28-FA-1/1/2018/88
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 އޮކްޓޫބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:25
ސުންގަޑި: 25 އޮކްޓޫބަރު 2018 10:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދޮންނަމެޝިން

 

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިދަންނަވާ ވައްތަރުގެ ދޮންނަމެޝިން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • އޮޓަމެޓިކް ދޮންނަމެޝިން
  • ސެމީ އޮޓަމެޓިކް ދޮންނަމެޝިން
  • އޮޓަމެޓިކް ދޮންނަމެޝިން ވިތް ޑްރަޔަރ

   ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2018 އޮކްޓޯބަރ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 2018 އޮކްޓޯބަރ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

‏‏14‏ ޞަފަރު‏ 1440

‏23‏ އޮކްޓޯބަރ‏ 2018

 

23 އޮކްޓޫބަރު 2018