ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 60-ADM/2013/296
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ޖަނަވަރީ 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0923
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިތުރު ބަދަލެއް އައުން.

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް 23 ޑިސެންބަރު 2013 އަދި 25 ޑިސެންބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހު ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ވަނީ އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން، އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު / މއ.މަނަސް އަދި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަހީރު / މ.ލާލުބާޣު ވަނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އެންގީމެވެ.

26 ޞަފަރު 1435

2013-12-29