ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)388-PRO/388/2018/49
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 31 ޖުލައި 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:30
ސުންގަޑި: 06 އޮގަސްޓް 2018 14:00
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވަލުމާއިގުޅޭ

ވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ރުއް/ގަހުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމަށް ވަންދޫގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި N-7 މިއަކުރުތައް ހިމެނޭގޮތައް މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވާނީ ރުއް/ގަހުގައި ނަންބަރު ޖެހިފައެވެ. އަދި ނަންބަރު ޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު އާއްމުކުރެވިފައިވާނޭ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. ވީމާ، ލިސްޓްގައިވާ ރުއް ނުވަތަ ގަހެއްގެ ވެރިއެއް ކަމުގައި ދައުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ ރުއް ނުވަތަ ގަހުގައި ޖެހިފައިވާ ނަންބަރާއި ވެރިފަރާތް އެނގޭނޭހެން 7 އޮގަސްޓް 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

                             މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 7980047 ފޯނާގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

31 ޖުލައި 2018