ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)337/337/2018/20
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ޖުލައި 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:48
ސުންގަޑި: 25 ޖުލައި 2018 10:00
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ:

                                                                     ނަމްބަރު: 337/337/2018/20 (IUL)

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ:

 

ގ.ސިނަމާލެ 11-02 2 / މާލެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ " ޔާޒް " އެވެ ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން، އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ  މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 25 ޖުލައި 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

  • ގޯތީގެ ނަން : ޔާޒް
  • ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: IGR-337/2014/28
  • ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް : 04 ޑިސެމްބަރ 2014

        16 ޖުލައި 2018

 

 

 

 

 

 

16 ޖުލައި 2018