ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS28/2018/58
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ޖުލައި 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:57
ސުންގަޑި: 02 އޮގަސްޓް 2018 11:00
ލ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަދަރުސާގެ ކަރަންޓް ވައިރިން ތްރީފޭސް އަށް ބަދަލުކުރުމަށް

 

ލ.އަތޮޅު މަދަރުސާ                                      Laamu Atoll School

ލ.މާބައިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                           L.Maabaidhoo, Rep of Maldives

ފޯން: 7980786 / 7960786Phone: 7980786 / 796078

ނަންބަރ: GS28/2018/58 

އިޢުލާން                

މަދަރުސާގެ ކަރަންޓް ވައިރިން ތްރީފޭސްއަށް ބަދަލުކުރުމާއިބެހޭ

     މިމަދަރުސާގެ ހުރިހާ ޢިމާރާތެއްގައި ކަރަންޓްވައިރިން އަލުން އަޅަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ،މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިދީގެން ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 02 އޮގަސްޓް 2018ވާ

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00އަށް މިމަދަރުސާއަށްދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 09 އޮގަސްޓް2018ވާ ބުރާސްފަތި

ދުވަހުގެ 11:00އަށް އެސްޓިމޭޓް ހިއްޕަވައިގެން ދުރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި މިމަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އެދި މަޢޫލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާއި އެއްވެސް މީހެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ

ބަދަލުގައިފޮނުވާމީހެއްކަން އެގޭނެ ސިޓީއަކާއި ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑް ކޮޕީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

                16 ޖުލައި 2018

 

 

16 ޖުލައި 2018