ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: FAM/IUL/2018/0005
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 މާރިޗު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2303
ސުންގަޑި: 29 މާރިޗު 2018 1400
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔޫތް ގައުމީ ޓީމްތަކުގެ ކޯޗުން ހޯދުމަށް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފްމޯލްޑިވްސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

                                                              ނަންބަރު:FAM/IUL/2018/0005

އިއުލާން

               މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޔޫތް ފުޓްބޯޅަ ނެޝަނަލް ޓީމްތަކަށް ކޯޗުން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމް: 14 އަހަރުންދަށުގެ ގައުމީ ޓީމްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް. (ޕާރޓް ޓައިމް)

މުސާރަ: -/8000ރ (އަށްހާސް ރުފިޔާ)

ޝަރުތު:              

1- ދިވެއްސަކަވުން.  

2- ދަށްވެގެން އޭ.އެފް.ސީ "ބީ" ސެޓިފިކެޓް ޙާސިލް ކޮއްފާވުން.

3- ވޭތިވިޔެ 2 އަހަރު އެފް.އޭ.އެމް އިން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ކޯޗް ކޮއްދީފައިވުން.  

4- ޔޫތް ފުޓްބޯޅަ ޓީމްތައް ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޝައުގު ހުރުން.  

 

މަޤާމް: 16 އަހަރުންދަށުގެ ގައުމީ ޓީމްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް. (ޕާރޓް ޓައިމް)

މުސާރަ: -/8000ރ (އަށްހާސް ރުފިޔާ)

ޝަރުތު:              

1- ދިވެއްސަކަވުން.  

2- ދަށްވެގެން އޭ.އެފް.ސީ "ބީ" ސެޓިފިކެޓް ޙާސިލް ކޮއްފާވުން.

3- ވޭތިވިޔެ 2 އަހަރު އެފް.އޭ.އެމް އިން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ކޯޗް ކޮއްދީފައިވުން.  

4- ޔޫތް ފުޓްބޯޅަ ޓީމްތައް ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޝައުގު ހުރުން.  

 

 

 

މަޤާމް: 19 އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން ގައުމީ ޓީމްގެ ހެޑް ކޯޗް. (ޕާރޓް ޓައިމް)

މުސާރަ: -/8000ރ (އަށްހާސް ރުފިޔާ)

ޝަރުތު:              

1- ދިވެއްސަކަވުން.  

2- ދަށްވެގެން އޭ.އެފް.ސީ "ބީ" ސެޓިފިކެޓް ޙާސިލް ކޮއްފާވުން.

3- ވޭތިވިޔެ 2 އަހަރު އެފް.އޭ.އެމް އިން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ކޯޗް ކޮއްދީފައިވުން.  

4- ޔޫތް ފުޓްބޯޅަ ޓީމްތައް ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޝައުގު ހުރުން.  

 

މަޤާމް: 19 އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން ގައުމީ ޓީމްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް. (ޕާރޓް ޓައިމް)

މުސާރަ: -/5000ރ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

ޝަރުތު:              

1- ދިވެއްސަކަވުން.  

2- ދަށްވެގެން އޭ.އެފް.ސީ "ސީ" ސެޓިފިކެޓް ޙާސިލް ކޮއްފާވުން.

3- ވޭތިވިޔެ 2 އަހަރު އެފް.އޭ.އެމް އިން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ކޯޗް ކޮއްދީފައިވުން.  

4- ޔޫތް ފުޓްބޯޅަ ޓީމްތައް ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޝައުގު ހުރުން.  

              މަތީގައި ދެންނެވީފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަކޮށް 29 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީއާއިއެކު އެފަރާތެއްގެ ސީ.ވީ، ސެޓިފިކެޓްގެ ކޮޕީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީއާއި އެކު އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހަށަހެޅުން އެދެމެވެ.   

              14 މާރޗް 2018    

 

 

                                                                                       

2018-03-14