މަސައްކަތް
ނަންބަރު: B-381/ I-2018/12
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 މާރިޗު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:52
ސުންގަޑި: 06 މާރިޗު 2018 12:00
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަހުވަދޫ ޕްރީސްކޫލުގައި ގުދަނެއް އެޅުމާއި ކުރަންހުރި ބައެއްމަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

      ކުޑަހުވަދޫ ޕްރީސްކޫލްގައި ގުދަނެއް އެޅުމާއި ކުރަންހުރި ބައެއްމަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2018 ފެބްރުވަރީ 11 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރ B-381/I-2018/12 އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ހުޅުވާލައި މިކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން:

-   މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިޑްފޮތް 2018 މާރޗް 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2018 މާރޗް 06 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ 12:00 ހަމައަށް މިއިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

-   ބީލަން ކަރުދާހެއްގެ އަގަކީ 150.00ރ އެވެ.

-   ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނީ 2018  މާރޗް 12 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕޯސް ޢިމާރާތުގެ ސެމިނާ ރޫމް 1 ގައެވެ.

-   ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2018 މާރޗް 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައި ކުޑަހުވަދޫ މަލްޓިޕާޕޯސް ޢިމާރާތުގެ ސެމިނާ ރޫމް 1 ގައި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ.

-   ބިޑް ނުނަންގަވާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ބިޑްހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

-   މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ބިޑުތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

01 މާރިޗު 2018