ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)239-AHRI/239/2018/1
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 ޖަނަވަރީ 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1158
ސުންގަޑި: 24 ޖަނަވަރީ 2018 1100
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅު ކެފޭގެ ދެކުނު އޮތް ބިން


ނަމްބަރ: (IUL)239-AHRI/239/2018/1 

 

އިޢުލާން

 

އަތޮޅުކެފޭ ދެކުނުންއޮތް ހުސްބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ

 

ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫއިން މި އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ބިމެއްކަމުގައިވާ އަތޮޅުކެފޭ ގޯތީގައި ކެފޭގެ ދެކުނުން އަދި ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގެ ހުޅަގުން އޮތް ހުސްބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މި އިދާރާއަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ތާރީޚާއި ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

24 ޖެނުއަރީ 2018 ވާ ބުދަ

11:00

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ބިޑް ހުށަހެން

01 ފެބުރުއަރީ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި   

11:00

އަތޮޅު ކައުންސިލް

ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގަނެ އަދި ބިޑް ހުށަހެޅޭނެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާނީ [email protected] އަށެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގަނެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް މި އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ނަމްބަރަށް ގުޅައި ނަންނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިކަމާބެހޭގޮތުން މި އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 9931351 ނަމްބަރަށެވެ.

މުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ނުހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައިނުގަންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                 30 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1439 

                 17 ޖެނުއަރީ 2018

 

      ރިޟުވާން ޢަބްދުﷲ

2018-01-17