މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 113-PRC/I-2013/117
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ނޮވެންބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0931
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޢިމާރާތްތަކާއި މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގެ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމް މެއިންޓެނަންސްކޮށް 1 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު: PRC/I-2013/109-ފ113  އިޢުލާނަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

10 މުޙައްރަމް 1435

2013-11-14