ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (A)A-2017/09
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:15
ސުންގަޑި: 09 އޮކްޓޫބަރު 2017 14:00
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެންރޯލްޑް ނާރސް

މަޤާމް :އެންރޯލްޑް ނާރސް
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

މި ހޮސްޕިޓަލުގެ އެންރޯލްޑް ނާރސްގެ މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. މިވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ، މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަންހުރި، ޤާބިލް މީހެކެވެ.

 

28 ސެޕްޓެންބަރު 2017