ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: AS-A/IU/2013/88
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޫބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:41
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ޕްރައިމަރީ ދިވެހި ޓީޗަރ

މި ސްކޫލަށް ޕްރައިމަރީ ދިވެހި ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. އެ އިޢުލާން (AS-A/IU/2013/74) ބާޠިލު ކުރި ވާހާކަ ދަންނަވަމެވެ.

30 އޮކްޓޫބަރު 2013