މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS120/2017/IU/021
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ޖުލައި 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:30
ސުންގަޑި: 20 ޖުލައި 2017 13:00
ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސޭފްރޫމް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ

މިސްކޫލްގެ ސޭފްރޫމް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ

މިސްކޫލްގެ ސޭފްރޫމް ފާރުގައި ހުރި ރެނދު ބެއްދުމާއި ލޮކަރު ފާރަށް ބޯލްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުމާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެނގޭނެފަދަ ސިޓީއެއް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 2014/18 ) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 2014/19 ) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން

11 ޖުލައި 2017 ( އަންގާރަ ) ދުވަހު 10:30 ގައި

20 ޖުލައި 2017 ( ބުރާސްފަތި ) 13:00 ގެ ކުރިން

ރަސްމާދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީގައި

ރަސްމާދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީގައި

08  ޝައްވާލް  1438

 

02 ޖުލައި 2017