މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS120/2017/IU/019
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:28
ސުންގަޑި: 09 ޖުލައި 2017 13:00
ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލްގެ ސޭފްރޫމް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ

މިސްކޫލްގެ ސޭފްރޫމް މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ

މިސްކޫލްގެ ސޭފްރޫމް ފާރުގައި ހުރި ރެނދު ބެއްދުމާއި ލޮކަރު ފާރަށް ބޯލްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުމާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެނގޭނެފަދަ ސިޓީއެއް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 2014/18 ) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 2014/19 ) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން

21 ޖޫން 2017 ( ބުދަ ) ދުވަހު 10:30 ގައި

09 ޖުލައި 2017 ( އާދިއްތަ ) 13:00 ގެ ކުރިން

ރަސްމާދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީގައި

ރަސްމާދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީގައި

17  ރަމަޟާން  1438

12 ޖޫން 2017