ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: MGPL-HR/AD/16-31
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ޑިސެންބަރު 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:02
ސުންގަޑި: 12 ޑިސެންބަރު 2016 12:00
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑްރައިވަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު: ޑްރައިވަރ ގްރޭޑް 1

2

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް – މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

މަހަކު -/8000 ރުފިޔާއާއި -/10000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

- ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން.

- A1 ,A0 ,B1 ,C1 ކެޓަގަރީގެ ޑްރައިވިންގ ލައިސެންސް އޮތުން.

- ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން އެނގުން.

- އުމުރުން 18 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

- ގޭގެއަށް ގޭސް ޑެލިވަރީކުރުން

- ޑެލިވަރީއަށް ގެންދާ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން

- ކޯލް ސެންޓަރުން ދޭ އޯޑަރުތަކާ އިރުޝާދުތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

- ޕޮލިސްރިޕޯޓް (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ޑިސެންބަރު 12 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:[email protected]

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

06 ޑިސެންބަރު 2016