ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)261/261/2016/69
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 ނޮވެންބަރު 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:43
ސުންގަޑި: 21 ނޮވެންބަރު 2016 14:00
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ. ހިރިމަރަދޫ 'ރަތްވިލާގެ' ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

އިޢުލާން

ހދ. ހިރިމަރަދޫ "ރަތްވިލާގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ހދ. ހިރިމަރަދޫ "ރަތްވިލާގެ" އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ޤާސިމުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ "ރަތްވިލާގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ވީމާ، އެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 21 ނޮވެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

10 ޞަފަރު 1438 

10 ނޮވެންބަރު 2016