ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS-30/IUL/2016/17
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 އޮކްޓޫބަރު 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:00
ސުންގަޑި: 28 އޮކްޓޫބަރު 2016 16:00
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ

އިޢުލާން

ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ

މި މަދަރުސާގައި ހުރި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން 2016 އޮކްޓޫބަރު 28 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 16:00 ގައި މި މަދަރުސާގައި އޮންނާނެއެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން މި ދުވަހުގެ 18:00 ގެ ކުރިން ތަކެތި ގެންގޮސް ނީލަމުން ނެގި ތަކެއްޗަށްވާ ފައިސާ ސްކޫލާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ވީމާ، ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުން އެދެމެވެ. މި ތަކެތި ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު 2016 އޮކްޓޫބަރު 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު 14:00 އިން 16:00 އަށް މި މަދަރުސާއިން ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ނޯޓު: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި މަދަރުސާގެ ނަންބަރު: 7983083 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަކެތީގެ ހާލަތު

އަދަދު

ތަކެތީގެ ބާވަތް

#

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

2

ގޮނޑި އަތްގަނޑުލީ ( ކަޅުކުލަ)

1

ހަލާކުވެފައި

1

ކޫލަރ(ބޮނޑު)

2

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

13

ކޮމްޕިއުޓަރ ރެކް

3

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

ޑެސްކް ޕްލާސްޓިކް

4

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

އަލަމާރި

5

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

3

ގާޑިޔާ

6

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

ރެފްރިޖިރޭޓަރ

7

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

31

ލަކުޑިޑެސްކު

8

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

4

އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ(މީޑިއަމް)

9

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

9

ފަންކާ

10

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

ފައިލިންކެބިނެޓް

11

ފާޚާނާ ތަކުން ނަގާފައިވާ

9

ފާޚާނާ ތަށި (ޓޭންކާއެކު)

12

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

ޕްލާސްޓިކްގޮނޑި

13

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

ހަރުގަނޑު (ކުޑަ)

14

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

2

ޖަމްޕިން ބެޑް

15

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން (ޓޮޝިބާ އީ ސްޓޫޑިއޯ166)

16

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

8

ސީޕީޔޫ

17

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

2

މޮނީޓަރ

18

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

ފެކްސް މެޝިން

19

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

ޕްރިންޓަރ(hpލޭޒަރޖެޓް1010)

20

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

އޭސީ

21

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

3

ފޯން (އަތްގަނޑުލީ)

22

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

ސައުންޑް ސިސްޓަމް

23

ހަލާކުވެފައި

1

ކޫލަރ (ކުޑަ)

24

މަރާމާތުނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި

1

އޮފީސް މޭޒު

25

ހަލާކުވެފައި

1

މެގަފޯން

26

ހަލާކުވެފައި

1

ގުންބާ

27

ހަލާކުވެފައި

1

ހެލޯފޯން

28

 

20 އޮކްޓޫބަރު 2016