ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: MGPL-HR/AD/16-18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮގަސްޓް 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:21
ސުންގަޑި: 15 އޮގަސްޓް 2016 12:00
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑްރައިވަރ

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

ޑްރައިވަރ ގްރޭޑް 1

މަޤާމް:

2 (ދޭއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް – މާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

މަހަކު -/8،000 ރުފިޔާއާއި -/10،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

- ރަނގަޅަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއެކު، ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް އޮތުން.

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ، ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން.

- ޝިފްޓު އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރެވޭ، ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާބަހައްޓާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

- އުމުރުން 18 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހެއްކަމުގައިވުން.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

ގޭގެއަށް ގޭސް ޑެލިވަރީކުރުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު، މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

- ޕޮލިސް ރިޕޯޓް (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 އޮގަސްޓު 15 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ، ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަވިއު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614 ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: career@maldivegas.com

 

 

 

 

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންޖެހޭ އެޑްރެސް:

6 ޛުލްޤަޢިދާ 1437

09 އޮގަސްޓް 2016