މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-205/IUL/2016/41
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 އޮގަސްޓް 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1013
ސުންގަޑި: 09 އޮގަސްޓް 2016 1100
ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިޔަދޮވި އާކޮށް، ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މި ސްކޫލުގައި ހަރުގެ ވައްތަރަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތުގެ އެއްފަރާތު ފުރާޅުގެ ދިޔަދޮވި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އާކޮށް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 އޮގަސްޓު 9 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2016 އޮގަސްޓު 21 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުވާނަމަ އެކަން އެނގޭނޭ ސިޓީއެއް ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

27 ޝައްވާލް 1437

2016-08-01