މަސައްކަތް
ނަންބަރު: MGPL-I/PD/2016/17
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:34
ސުންގަޑި: 07 އޮގަސްޓް 2016 12:00
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިދަދަނޑި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން          

މި ކުންފުނީގެ ތިލަފުށި، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓުތަކުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ދިދަދަނޑި ހަދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ހާޒިރުވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

07 އޮގަސްޓު 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް

11 އޮގަސްޓު 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑްމަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3335614

20 ޖުލައި 2016