ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: MGPL-HR/AD/ 16-13
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ޖޫން 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:21
ސުންގަޑި: 19 ޖޫން 2016 14:00
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަޤާމް:

4 (ހަތަރެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

ސޭލްސް - ހުޅުމާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

މަހަކު -/6،000 ރުފިޔާއާއި -/7،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

- ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހި މި މާއްދާއިންް "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

- އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންް / މެނޭޖްމަންޓުގެ  މަސައްކަތާ  ގުޅޭ  ދާއިރާއިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤައުމީ  ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާހުރުން.

އުމުރުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހެއްކަމުގައިވުން.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން އަންނަ އޯޑަރުތައް ނެގުމާއި، ޑްރައިވަރުންނަށް އޯޑަރު ޕާސްކުރުން.

- ކޭޝްބިލާއި، ކުރެޑިޓް ބިލުގެ ޑެލިވަރީ ސްލިޕް ހެދުން.

- ގުޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓާއި، ގުޑްސް ޑެލިވަރީ ނޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.

- ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު، މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ www.maldivegas.com ގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އެކްރެޑިޓް ކޮޕީ.

- ޕޮލިސް ރިޕޯޓް (ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް)

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

2016 ޖޫން 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ، ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންޓަވިއު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ، 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

 އީމެއިލް: career@maldivegas.com  

 

 

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޑްރެސް:

-  ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

- އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް، މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 3335614 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުން އެދެމެވެ.  

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

8 ރަމަޟާން 1437

13 ޖޫން 2016