ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: MGPL-HR/AD/16-12
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 31 މޭ 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:09
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

އިޢުލާން          

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހާ ގުޅިގެން މި ކުންފުނީން ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައެވެ.

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓްތައް (މާލެ، ވިލިނގިލި، ހުޅުމާލެ)

ދުވަސް

ދުވާލު

ރޭގަނޑު

އޯޑަރު ނެގޭ އެންމެ ފަހުގަޑި

ހޮނިހިރު - ބުރާސްފަތި

10:00

16:00

20:00

23:00

ދުވާލު 15:30 - ރޭގަނޑު 22:30

ހުކުރު

13:30

16:00

20:00

23:00

ދުވާލު 15:30 - ރޭގަނޑު 22:30

ތިލަފުށި ފިލިންގ ޕްލާންޓް

ދުވަސް

ހެނދުނު

ހަވީރު

ހޮނިހިރު - ބުރާސްފަތި

09:00

15:00

ހުކުރު

ބަންދު

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ރަސްމީގަޑިތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މެންދަމު 12:00 ވަންދެން މި ކުންފުނީގެ މާލެ، ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓަށް ހުސްފުޅި ގެނައުމުން ގޭސްފުޅި ދޫކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި ކުންފުނީގެ ހޮޓްލައިން 1616 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

31 މޭ 2016