މަސައްކަތް
ނަންބަރު: MGPL-I/PD/2016/13
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 މޭ 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:12
ސުންގަޑި: 02 ޖޫން 2016 10:30
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނީފޯމު ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން           

ސެކިއުރިޓީ ޔުނީފޯމު، ފަޓްލޫނު އަދި ކެޝުއަލް ޔުނީފޯމު ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ:

މި ކުންފުނީގެ ސެކިއުރިޓީ ޔުނީފޯމާއި ސްޓާފުންގެ ފަޓްލޫނު އަދި ކެޝުއަލް ޓީޝާޓު، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

2016 ޖޫން 02 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް

09 ޖޫން 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 އަށް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑުމަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

26 މޭ 2016