ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (A)CA-2013/391
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ޖުލައި 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:40
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/1 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން 2014 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު، ތިރީގައިވާގޮތަށް މި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.   

އިންތިޚާބުކުރުމަށް  ކަނޑައަޅާ ގޮނޑީގެ އަދަދު

އިދާރީ  ދާއިރާގެ އާބާދީ

(2013  މެއި 31 ގެ ނިޔަލަށް)

އިދާރީ  ދާއިރާ

5

21508

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި

6

25095

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި

4

16823

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި

4

15650

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި

5

21735

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި

3

13506

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި

3

12348

ފާދިއްޕޮޅު

3

12298

މާލެއަތޮޅު

2

7539

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި

3

10328

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި

2

2446

ފެލިދެ އަތޮޅު

2

6979

މުލަކު އަތޮޅު

2

5549

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި

2

7462

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި

4

15711

ކޮޅުމަޑުލު

4

16527

ހައްދުންމަތި

3

13615

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި

5

20104

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި

3

11977

ފުވައްމުލައް

7

32062

އައްޑޫ ސިޓީ

13

63642

މާލެ ސިޓީ

85

352904

ޖުމުލަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                          22 ރަމަޟާން 1434

30 ޖުލައި 2013