ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2013/96
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ޖުލައި 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:06
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނިތަކެއް އުވާލުން

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިތަކަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 76 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުވާލުމަށް އެދި، ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށްވާތީ، އިސްވެދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ 93 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިތައް އުވާލައިފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކުންފުނީގެ ނަން

ކުންފުނީގެ ނަން   (އިނގިރޭސިން)

ރަޖިސްޓަރީ   ނަންބަރު

1

ފުލް ލޯޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

FULL LOAD PVT LTD

C-0113/2011

2

ވޯޓަރ ސްމާރޓް ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

WATER SMART SOLUTION PVT LTD

C-0304/2012

3

2 އެސް އާރ ފުޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2 S R FOOD SUPPLIES PVT LTD

C-0297/2011

4

ސޮލިޑް ބިޒްނަސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

SOLID BUSINESS SERVICES PVT   LTD

C-0272/2012

                                20 ރަމަޟާން 1434

28 ޖުލައި 2013