މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-205/IUL/2016/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 މާރިޗު 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1108
ސުންގަޑި: 09 މާރިޗު 2016 1000
ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
1 ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބް ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ޕްރީސްކޫލް މަރުޙަލާއަށް ކިޔެވުން ފެށުމަށް ބޭނުންވާ 1 ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު GS-205/IUL/2015/48ފ(09 ޑިސެންބަރު 2015) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ޞައްޙަ ނޫން ކަމުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގަވާފައިވާތީ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

މި ސްކޫލުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ޕްރީސްކޫލް މަރުޙަލާއަށް ކިޔެވުން ފެށުމަށް ބޭނުންވާ 1 ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. 

ވީމާ، މި ސްކޫލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 މާރިޗު 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 މާރިޗު 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން ސިޓީއަކުން ސްކޫލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލު ކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

20 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437

2016-02-29