ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: GS-30/IUL/2016/03
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 ޖަނަވަރީ 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:41
ސުންގަޑި: 01 ޖަނަވަރީ 1970 05:00
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިލީފް ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ރިލީފް ޓީޗަރަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން:  

2015 ވަނަ އަހަރު މިމަދަރުސާގައި ތިއްބަވައިގެން ޑިޕްލޮމާ ކޯސް ނިންމި ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިން 2 ޓީޗަރަކު ހުސްމަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެންގުމާ ގުޅިގެން މިމަދަރުސާގެ ނަންބަރު: GS30/IUL/2015/26ފ(31 ޑިސެންބަރު 2015) ގެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

10 ޖަނަވަރީ 2016