މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)229-AHI/229/2015/55
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ޑިސެންބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1423
ސުންގަޑި: 31 ޑިސެންބަރު 2015 1200
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
'އަކްރިސް' ލާންޗްގެ ސަތަރި ހަދައިދިނުމަށް

ގަލްފު ކްރާފްޓް ކުންފުނިން އުފައްދާފައިވާ ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 36 ފޫޓު '' އަކްރިސް '' ލާންޗުގެ ސަތަރި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސަތަރި ހަދައިދެއްވޭނެ ކޯޓޭޝަނެއް އަދި ސަތަރި ހައްދަވައިދެއްވޭނެ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް 31 ޑިސެންބަރު 2015 ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.

މި ސަތަރި ހެދުމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މި ކައުންސިލްގެ 6580027 އާ ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

2015-12-22