މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-30/IUL/2015/20
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 ނޮވެންބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:52
ސުންގަޑި: 09 ޑިސެންބަރު 2015 10:00
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާއާއި މިސްކިތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިމަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާއާއި މިސްކިތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިމަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާތަކާއި މިސްކިތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މިމަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެހެން މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.

އައިޓަމް/ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

09-12-2015

ބުދަ

10:00

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެެ އޮފީސް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

15-12-2015

އަންގާރަ

10:00

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އޮފީސް

17 ޞަފަރު 1437

29 ނޮވެންބަރު 2015