ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2015/145
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 އޮކްޓޫބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:12
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިވެންޓް ޕްރޮޕަޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަން ބަދަލުވުން

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ވިވެންޓް ޕްރޮޕަޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (VIVENT PROPERTIES PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0926/2014 ގެ ނަން 12 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ވިވެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (VIVENT PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02 މުޙައްރަމް 1437

12 އޮކްޓޫބަރު 2015