ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-BR/1/2015/140
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޫބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1300
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުންޏެއްގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ " ކޭ އޭ އެލް ކާރގޯ ކްލިއަރިންގ ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (K A L CARGO CLEARING SERVICES PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0242/1999 ގެ ނަން 01 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ގޭޓް ކާރގޯ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (GATE CARGO & LOGISTICS PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

17 ޛުލްޙިއްޖާ 1436

2015-10-01