މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-205/IUL/2015/33
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޫބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1058
ސުންގަޑި: 21 އޮކްޓޫބަރު 2015 1000
ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދޮރާއި ދޮރުފަތް މަރާމާތުކޮށް ދަވާދުލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތް މަރާމާތުކޮށް ދަވާދުލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 27 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަނުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލު ކުރެވޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

29 ޛުލްޙިއްޖާ 1436

2015-10-13