ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)428-A/1/2015/9
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 އޮގަސްޓް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 17:33
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ ހިންގާ އިމާރާތް ބަދަލުވުން

23 އޮގަސްޓު 2015 (އާދީއްތަ) ދުވަހުން ފެށިގެން ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ ހިނގަމުންދަނީ ޣާޒީ ބިލްޑިންގ އިމާރާތުގެ ތިރީ ފަންގިފިލާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ) ގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

09 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

24 އޮގަސްޓް 2015