މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)88-AHF/88/2015/24
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 އޮގަސްޓް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:10
ސުންގަޑި: 20 އޮގަސްޓް 2015 14:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރޭނިންގ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ޓްރޭނިންގ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓްރޭނިންގތައް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

1- ކޯޕިންގ ވިތު ޗޭންޖް (ބަދަލުވަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް ހޭނުން)

2- ހައި ޕާރފޯމަންސް ޓީމްސް

3- އިފެކްޓިވް ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް އެންޑް ނެގޯސިއޭޝަން ސްކިލްސް

4- ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

5- ޕްރިންސިޕަލްސް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް

6- ޕާރފޯމަންސް އެންޑް ގޯލް ސެޓިންގ

7- ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންގ އެންޑް  ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ

8- ޓައިމް އެންޑް ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް

9- ވާރކް އެތިކްސް

10- މޯޓިވޭޝަން

11- ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު

ވީމާ، މަތީގައިވާ ޓްރޭނިންގތައް ހިންގަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 20 އޮގަސްޓު 2015ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަފަހު 26 އޮގަސްޓު 2015ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

16 އޮގަސްޓް 2015