ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)225-AHRI/1/2015/17
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 އޮގަސްޓް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1049
ސުންގަޑި: 19 އޮގަސްޓް 2015 0000
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މި އިޢުލާންވަނީ 2015-08-16 09:13:33 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

މި ދަންނަވާ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެ ރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ އެރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 12 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ހއ.ކެލާ " ސަވާ " އަށް ހަދައިދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

25 ޝައްވާލް 1436

2015-08-10