ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)415/415/2015/41
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 އޮގަސްޓް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1047
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 27 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

#

ގޯތީގެ ނަން:

ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް:

01

އޯކަމް

ނުޞްރަތު ޢަބްދުﷲ / އޯކަމް، ގދ.ތިނަދޫ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

24 ޝައްވާލް 1436

2015-08-09