ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)242/242/2015/31
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 އޮގަސްޓް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1045
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު A0D7360 މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

އިޢުލާން

ނަންބަރު A0D7360 މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު A0D7360 މޮޓޯސައިކަލް ( މޮޑެލް NF125MT ) ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ވަނީ މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، ނަންބަރު A0D7360 މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 19 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

2015-08-10