ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 25-SA/CIR/2015/108
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 ޖުލައި 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:13
ސުންގަޑި: 30 ޖުލައި 2015 13:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރު ހުޅުވާލުން

                             ސަރކިއުލަރ

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރ އޭ.ޕީ.ޖޭ ޢަބްލްކަލާމް އަވަހާރަވުމާގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރެއް ޖުލައި 29 އިން 30 އަށް ކޮންމެދުވަހަކު ހެނދުނު 10 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުގައި ޢާންމުކޮން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 

29 ޖުލައި 2015