ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (A)CA-2013/231
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ޖުލައި 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:04
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކާ ބެހޭ

2013 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގއ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ގއ. ކޮލަމާފުށި

ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮލަމާފުށީ އަމީނީމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ކޮލަމާފުށި -1

P01.01.1

1

ގއ. ކޮލަމާފުށި

ބަތަގެ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮލަމާފުށީ އަމީނީމަގުގެ އިރުމަތި ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، ކޮލަމާފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ކޮލަމާފުށި -2

P01.01.2

2

ގއ. ވިލިނގިލި

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ ރަތްވިލާމަގު އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނާއި، ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލި-1

P01.02.1

3

ގއ. ވިލިނގިލި

ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މަލްޓީޕާރޕަސް ހޯލް    

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ ރަތްވިލާމަގު ދެކުނުން، އަމީނީމަގުގެ އުތުރާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލި-2

P01.02.2

4

ގއ. ވިލިނގިލި

 ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ވެރެންޑާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ އަމީނީ މަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާމީހުންނެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލި-3

P01.02.3

5

ގއ. މާމެންދޫ

މާމެންދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާމެންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މާމެންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. މާމެންދޫ -1

P02.03.1

6

ގއ. ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫ ޕްރީސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ނިލަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ނިލަންދޫ-1

P02.04.1

7

ގއ. ދާންދޫ

ދާންދޫ ސްކޫލް ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދާންދޫހުރަސްމަގުން އުތުރުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގއ. ދާންދޫ-1

P02.05.1

8

ގއ. ދާންދޫ

ދާންދޫ ސްކޫލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދާންދޫ ހުރަސްމަގުން ދެކުނުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއިދާންދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ގއ. ދާންދޫ-2

P02.05.2

9

ގއ. ކޮނޑޭ

ކޮނޑޭ މަދަރުސާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮނޑޭ ރައްޔިތުންނާއި ކޮނޑޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ގއ. ކޮނޑޭ-1

P03.07.1

10

ގއ. ގެމަނަފުށި

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ގެމަނަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

 

ގއ. ގެމަނަފުށި-1

P03.08.1

11

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ

ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތުންނާއި ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1

P03.09.1

12

ގއ. ދެއްވަދޫ

ދެއްވަދޫ ސްކޫލް (މަދަރުސަތުލް ސުލްޠާން މުޙަންމަދު)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދެއްވަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ދެއްވަދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނެވެ.

ގއ. ދެއްވަދޫ-1

P03.06.1

13

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

15 ޝަޢުބާން 1434

24 ޖުލައި 2013